Skriftgransker
Skriftanalyse og skriftgransking. Vi finner ut om håndskrift er forfalsket.

Skriftgransker

En skriftgransker jobber primært med skrift-tekniske analyser. Disse dekker et bredt område innen signaturer, tekst og skriftstykker.

Eksempler på skriftstykker er:

 • Testamenter
 • Kontrakter
 • Trusselbrev
 • Identitetspapirer
Ring for et tilbud på skriftanalyse Bruk vårt kontaktskjemaet

Målet med å analysere tekst er ofte flere. I forbindelse med de punkter som står overfor vil vi også nevne at vi:

 • Undersøker mistenkelige testamenter.
 • Avdekker det som mistenkes å være falske underskifter på kontrakter.
 • Finner ledende spor i anonyme trusselbrev.
 • Bekrefter eller avkrefter at identitetspapirer er ekte.
Skriftgransker avslører forfalskninger

Skriftgranske original eller kopi?

Både originaler og kopier brukes i skriftanalyse. En kopi brukes som oftest i norske rettssaler fordi man sjelden finner originalen. Dette gjelder i det minste for de fleste saker der man konkluderer med at håndskriften er forfalsket. Følgelig gagner det ikke parten bak forfalskningen å fremlegge originalen.

Materialer som skal undergå en skrift-teknisk analyse er foretrukket mottatt som originaler og ikke som kopier. Vi undersøker også kopier, men originaler er å foretrekke.

En skriftgransker tar forbehold om at kopier kan medføre feiltolking.

Avhengig av sakens kjerne vil det likeledes være noe vanskeligere for en skriftgransker å avgjøre om en skrift-teknisk analyse egner seg for de individuelle kopier.

Dersom de originale skriftmaterialene ikke er mulig å få overlevert i sin originale stand kan det begrense undersøkelsem. Det er viktig å presisere at en kopi kan undersøkes og ofte gi et godt resultat. Vår erfaring er at forfalskede dokumenter sjelden kan oppdrives i sin originale form.

Åtti prosent av våre skriftanalyser gjøres av skriftgransker basert på kopier, men har du tilgang til originalen, så gir den et litt bedre resultat.

Samtlige analyser får en avsluttende rapport som detaljert beskriver funn og konklusjoner. Vår skriftgransker utarbeider denne i en form som vil være egnet for rettslig fremlegging.

Ofte utarbeider vi illustrasjoner fordi dette anses å være svært hensiktsmessig for å vise motpart og retten hvorfor konklusjonen er som den er.

Tidsforløpet i en skrift-teknisk analyse, fra det tidspunkt materialet er i hende til det tidspunkt hvor rapport er ferdigstilt, vil variere fra sak til sak. Normalt vil en skriftgransker ha en behandlingstid på cirka tre uker, men ofte kan vi klare det på fjorten dager hvis klienten ber om det.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Der det finnes skrift, finnes et arbeid

En skriftgransker vil følgelig ha langt flere arbeidsoppgaver enn de som allerede er nevnt. Dette gjelder både de som er selvstendig- og offentlig ansatt.

En arbeidsoppgave hvor en skriftgransker er satt til å undersøke tekst i et anonymt trusselbrev er omfattende og krever et mer dyptgående arbeid og gransking.

Dette betyr at det ikke nødvendig gjennomføres en undersøkelse av bare teksten. Skriftgransker utfører også ytterligere undersøkelser på maskinelle produkter. Disse vil videre avsløre noe om hva skaperen av trusselbrevet, har brukt av utstyr for å komponere det.

Ved et bekreftet bruk av en spesifikk maskin bidrar dette til at en politi– eller privatetterforsker får en god pekepinn i en eventuelt videre etterforskning. I mange saker fører en slik gransking til at man finner den anonyme forfatteren (mistenkte).

I et slikt samarbeid med en skriftgransker prøver en etterforsker å spore opp opphavet til det maskinelle produktet som er bekreftet brukt. Resultatet til slutt kan gjøre det mulig å finne vei til den mistenkte og forfatteren.

Hjelp av eventuelle selgere av produktet (som potensielt sitter med kundeinformasjon eller vitnebeskrivelse av personen dersom produktet er kjøpt på svart marked) er i største grad det som vil avgjøre om mistenkte kan avsløres.

To viktige kjerneegenskaper

Tålmodighet og nøyaktighet er absolutt de to viktigste egenskapene til en skriftgransker,

Sett bort fra en flerårig utdanning, internt i Kripos eller fra andre utdanningsinstitusjoner, har ikke skriftgransking et eget utdanningsforløp på vanlig skole.

Å ha en kombinasjon av disse to egenskapene naturlig anlagt vil derfor være en stor fordel for de som skal utføre skriftanalyse. I tillegg er det svært avgjørende for jobben som skal gjøres. Ikke minst for den kvaliteten på de resultatene som forventes av oppdragsgiveren.

Skriftgransking er ikke en direkte vitenskap. Det arbeidet som utføres, og de resultater man legger frem, vil i største grad være påvirket av skjønn og egenerfaring (i tillegg til den teoretiske utdannelsen).

Generelt må en skriftgransker evne å bruke sin teoretiske kunnskap i det praktiske arbeidet, samt kunne utføre dette praktiske arbeidet, systematisk, grundig og detaljert. Dette er helt avgjørende for å kunne avdekke fakta og sannhet i samtlige skriftstykker, signaturer og generell håndskrift.

Oppdragsgivere i skriftgansking

En skriftgransker som ikke allerede er fast ansatt av Kripos kan som selvstendig næringsdrivende få oppdrag fra varierende bransjer.

Den vanligste kundengruppen er:

Med fast ansettelse i Kripos vil man primært jobbe på oppdrag fra politiet og rettsvesenet.

Følgelig kan en skriftgransker bli oppnevnt av en rettsinstans. Gjerne som en bidragsyter i de ulike saker som har kommet opp for retten.

Generelt, uavhengig av ansettelsesform, vil en skriftgransker kunne påta seg oppdrag innen både straffesaker. I tillegg jobber han eller hun med sivilrettslige saker. Her er det ikke er uvanlig med et samarbeid med andre fageksperter innen kriminalteknikk.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Strenge krav til en skriftgransker

Før en potensiell ansettelse vil en skriftgransker i de fleste tilfeller bli nøye vurdert av en oppdragsgiver. Spesielt oppdragsgivere fra detektiver, politi– og rettsvesen vil stille strenge krav til dokumentert kunnskap.

Her ønsker man altså i størst mulig grad å forsikre seg om at en skriftgransker kan vise til at han eller hun fra tidligere erfaring. Dessuten må skriftgranskeren håndtere oppdrag på slik måte de forventer av profesjonalitet, god kunnskap og fortrolige resultater.

Bakgrunn og tidligere erfaring som privatetterforsker, politi– og rettsvesen er følgelig oftest en forutsetning for å få oppdrag på tross av det faktum at en skriftgransker ikke er en beskyttet tittel.

Hva kan en skriftgransker ansettes til?

En skriftgransker utfører skriftrelaterte undersøkelser. Dette kaller en skriftanalyse.

På et bedre kjent fagspråk vil disse undersøkelsene også ha betegnelser som skrift-tekniske analyser, skrift sammenligning og skriftanalyse.

Når en oppdragsgiver velger å engasjere en skriftgransker, vil følgende være eksempler på de mest vanligste oppdrag og undersøkelser.

Type undersøkelser

 • Tyding av skrift.

Dette er en undersøkelse av et skriftstykke, der hele eller deler av skriften er forsøkt skjult, eller manipulert, med mistenkelig hensikt. Slike skriftstykker kan være kontrakter, testamenter eller underskrifter.

 • Gransking av penger.

Dette er en undersøkelse av pengesedler, for å avdekke om de har, eller ikke har, forfalsket verdi.

 • Ekthetsundersøkelse.

Dette er en undersøkelse av eksempelvis pass eller andre identitetspapirer, for å påse at disse er ekte fremstilt, og at vedkommende som identifiseres i disse dokumenter, faktisk presenterer seg med ekte identitet.

 • Blekkpastaundersøkelse.

Dette er en lysbehandling, bestående av en infrarød- og ultrafiolett lyskilde, samt tilhørende filtre, som avslører eventuelle reaksjoner, når blekk / pasta utsettes for dette lyset. Dette vil videre avsløre hvilket skriveredskap som er brukt i skriftstykket.

 • Foredrag og undervisning.

I og utenfor Kripos, og egen virksomhet, kan en skriftgransker også jobbe med undervisning, eller holde foredrag om sine erfaringer, og de ulike arbeidsoppgaver innenfor sitt fagfelt.

 • Tydeliggjøre tapt skrift.

I noen tilfeller, kan viktige beviser ligge gjemt i dokumenter som kanskje har blitt utsatt for ødeleggelser under brann, eller vannlekasjer. Oppgaven med undersøkelsen vil derfor være det å forsøke å tyde det som har blitt utydelig.

 • Trykkrille undersøkelse.

Dette kan være en enkel, men potensielt avgjørende undersøkelse. Oppdraget blir å finne spor på et blankt underlag som har ligget under et informasjonsskriv, hvor det kan være mulig å synliggjøre informasjonen, dersom det finnes trykk spor etter penn eller blyant.

 • Kildeoppklaring

Dette er test undersøkelser som blir gjort på maskinelle produkter, i forsøk på å avdekke hva en mistenkt kan ha benyttet seg av, i produksjon av for eksempel et anonymt trusselbrev. Slike maskiner kan være skrivemaskiner, kopimaskiner og printere.

 • Rettsoppmøter

Etter en undersøkelse kan en skriftgransker også få i eget oppdrag å stille opp som sakkyndig, og sakkyndig vitne, hvor resultater han eller hun har fremskaffet fra undersøkelsen, kan legges frem for retten, både i sivilrettslige- og straffesaker.

Skriftgransker analyse

Kunsten å lese håndskrift

Et fingeravtrykk er knyttet til en del av en person og endrer seg ikke over tid. En håndskrift er i endring hele livet. Dette avhenger av skrivesituasjon og tid.

En undertegnede som signerer et dokument, eksempelvis to ganger, fordelt på et tidsrom på to uker, vil aldri kunne skrive to nøyaktig like signaturer. Men, den variasjonen som synes, vil til tross holde seg innenfor et visst signatur mønster.

Dette er slike trekk, som selv i delvis ugjenkjennelige skrift kjennetegn, kan gjøre det mulig for en skriftgransker å identifisere den aktuelle personens håndskrift.

Siden håndskrift ikke kan la seg sammenlignes i forhold til dette med å finne absolutte likheter, slik som i eksempelet over, hvor man skal forsøke å sammenligne to underskrifter, er det igjen på sin plass å påpeke at en skriftgransker må utføre sitt arbeid nok så sterkt knyttet til skjønn.

Å tolke de ulike skrift kjennetegnene, krever derfor grundighet og lang erfaring.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Hvilket utstyr bruker en skriftgransker?

De viktigste redskapene som en skriftgransker kan bruke, er nok syn og intuisjon, men selvfølgelig trengs det også annet utstyr som vil kunne effektivisere en undersøkelse, som også skal fremme mer kvalitet på resultater i en undersøkelse.

Det som kan oppfattes som enkle hjelpemidler, vil også være svært nyttige, og ofte avgjørende i en konklusjon av et skriftstykke, da det potensielt kan tydeliggjøre sannheter, der øynene selv kanskje får begrenset tilgang til å bevise noe.

Slike enklere hjelpemidler vil typisk være følgende.

Utover dette, vil en skriftgransker også benytte noe mer avansert utstyr, som blant annet vil være infrarøde- og ultrafiolette lyskasser, og datamaskiner.

Som tidligere nevnt, vil en lysbehandling med en infrarød- og ultrafiolett lyskasse kaste lys i kombinasjon med ulike filtre. Dette skaper blekkpasta reaksjoner i et skriftstykke som man visuelt undersøker nærmere på en ekstern skjerm. Resultatet avdekker hvilket skriveredskap som er brukt.

Uavhengig av utstyret som blir benyttet for å tolke håndskrift og annet av relevanse, vil arbeidet som blir utført av en skriftgransker, i aller høyeste grad både være størst avhengig av, samt gjenspeile, hans eller hennes egen evne til å jobbe etter skjønn og egen kunnskap, både i forbindelse med sitt fagfelt, og det utstyret som blir brukt.

Trykkrilleundersøkelse

For å nevne nok et nyttig redskap som benyttes av en skriftgransker, kan vi se litt på trykkrille undersøkelse, og bruk at et apparatur.

Et apparatur fremkaller trykkriller som er trykkspor i et papir. Dette kan ha blitt ubevisst brukt som er underlag for et annet papir hvor den opprinnelige informasjonen har stått påskrevet.

Slik fungerer bruk av et apparatur, steg for steg.

 • En tynn folie legges over skriftstykket som skal undersøkes.
 • Materialet vil deretter gjøres statisk elektrisk.
 • Kullpulver vil deretter bli penslet på materialet.
 • Kullpulveret vil da legge seg i eventuelle riller, også kalt trykkspor, som potensielt finnes i skriftstykket.
 • Pulverert vil nå bidra til at potensielle merker etter skrift, synes.

Apparatur for fremkalling av slike trykkriller, kan potensielt både avsløre informasjon og beviser umiddelbart, eller bli gode utgangspunkt til en videre etterforskning, da videre overtatt av en politi– eller privatetterforsker.

Her kan eksempelvis daterte avsløringer på dokumenter, være av svært stor betydning.

Ansettelsesform

En skriftgransker kan enten få fast ansettelse i Kripos, etter et internt utdanningsprogram som strekker seg opp til 4 år, hvor dette opplæringsprogrammet videre foregår i tider hvor det er ledige stillinger i fagfeltet, som trenger å fylles.

Man kan også jobbe som privatpraktiserende, men har da som oftest erfaring fra tidligere ansettelse i Kripos.

Du kan jobbe med både sivilrettslige- og straffesaker uansett ansettelsesform. Du vil som skriftgransker også kunne samarbeide med andre fageksperter innen kriminaltjenesten.

Når det gjelder lønn for en skriftgransker er ikke dette noe som står skrevet i stein. Lønn vil avhenge veldig av både selve ansettelsesforholdet, arbeidstid, kompetanse, og arbeidsansvar i hvert enkelt oppdrag.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Trenger du en skriftgransker?

Her hos Sveinungsen har vi tilgjengelig og dyktige skriftgranskere med lang og profesjonell erfaring. Vi har solid kunnskap innen fagfeltet.

Vi stiller som sakkyndige og sakkyndige vitner, og utfører skrift tekniske analyser forbundet med både sivilrettslige- og offentlige saker.

Under samme tak har vi også privatetterforskere og detektiver med en svært bred kompetanse. Våre medarbeidere er tilgjengelige for å bistå blant annet som skriftgransker.

Ta kontakt for å få mer utdypende informasjon om de forskjellige tjenester vi tilbyr innen skriftgransking. En skriftgransker vil bistå deg raskt.

Vi er tilgjengelige døgnet rundt, både på telefon og epost.

Ring oss på telefon 67 83 10 10

Eller, send din e-post til etterforskning@sveinungsen.no

Norges første skriftgransker

Major Per Øvrebø er navnet å huske som Norges første heltids private skriftgransker.

Han er også forfatter av Norges første og eneste lærebok, som heter «Skriftgransking«.

Boken kom ut i 1943, basert på en tid hvor han selv hadde vært i lære hos Norges første offisielle skriftgransker, Charles Mackenzie Bruff, som var rettskjemiker, hvor han arbeidet innen flere faggrupper, herunder skriftgransking.

Innholdet i boken er grunnleggende, og forholdsvis elementært. Norske skriftgranskere er derfor avhengige av utenlandsk litteratur for å holde seg oppdatert.

Per Øvrebø opparbeidet sin egen praksis over mange år, også med saker og videre samarbeid med Kripos, hvor han senere fikk ansvaret for opplæring av de første heltidsansatte skriftgranskere ved Kripos.