Tjenester
Vi tar alle sakstyper. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.
Tid det tar å lese: 8 minutter

Etterforskning

Våre medarbeidere innehar mange års erfaring med etterforskning fra politiet, forsvaret, barnevernet og vi utfører profesjonell etterforskning og granskning i alle typer saker. Vi tilbyr tjenester til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Ingen saker er for små og ingen er for store, vi tilrettelegger for ditt behov.
Etterforskning innebærer at vi fremskaffer de opplysningene du trenger eller mangler i forbindelse med både sivile tvister, straffesaker og interne forhold i både bedrifter og organisasjoner.

Med andre ord vi undersøker med den hensikt å finne sakens sanne sammenheng, slik at du som kunde får svar på din forespørsel.

Bistår advokater i etterforskning og utredning av saker.

Etterforsker også ulykker og foretar undersøkelser i forsikringssaker hvor det er tvister om både oppgjør og skyld.

Etterforskning av saker.

Privat- eller offentlig etterforskning?

Det er liten forskjell på privatetterforskning og etterforskning utført av det offentlig. Den største forskjellen er at klienten selv må dekke kostnadene for den utredninger som er gjort privat.

Historien bak privatetterforskning startet tidlig i 1830-årene. Da startet en fransk soldat verdens første privatetterforskningsbyrå. Det har alltid vært behov for å hyre private etterforskere, og det kan være mange grunner til at en klient ønsker det.

Det offentlige tilbyr primært etterforskning utført av politiet. Politietterforskerene er mennesker med en lang utdannelse, men det er ingen garanti for at alle har like god kompetanse og i de fleste land har man en eller annen form for korrupsjon. I Norge er vi heldige som har lite korrupsjon, men det betyr ikke at vi er helt fri for korrupsjon.

I den private etterforskningsbransjen har vi i Norge flere tilbydere, og det største selskapet er Etterforsker1 Gruppen AS. Vi i Sveinungsen.no er en del av denne gruppen.

Privatetterforskere går noen ganger under kallenavnet detektiv her i Norge. Vi i bransjen bruker ordet privatetterforsker eller utreder.

utreder

Kjernekompetansen til privatetterforskere i Norge er ofte:

  • Barnevern
  • Etterforskning og utredning
  • Tekniske undersøkelser
  • Data- og IKT-sikkerhet
  • Teknologi
  • Skriftgansking
  • Spaning
  • Rådgiving innen trussel- og sikkerhetrisiko

I de fleste sivile saker (som kontraktsbrudd, barnefordeling osv.) er man avhengig av private aktører for å bevise eller innhente fakta.

Heldigvis har man gode og erfarne aktører i Norge. Vi i Sveinungsen.no er landsdekkende, og bistår klienter fra Nordkapp i nord til Lindesnes i Sør.

Vi gransker og leverer taktisk etterforskning for å avdekke straffbare forhold eller mistanke om straffbare forhold.

Eksempler på etterforskning vi utfører

Vi har hundrevis av saker hvert eneste år og de fleste involverer en eller annen type av etterforskning.

Skriftgransker

Mange kontakter oss for å få signaturer gransket. Det kan være et dokument de mener er forfalsket eller et anonymt trusselbrev. Vi har til og med gransket gamle malerier for et museum.

Grafologi og skriftanalyse er et avansert fag, og heldigvis har vi en av verdens beste skriftgranskere på laget vårt.

I flere saker har vi til og med måtte hente inn skriftprøver fra kandidater som ikke ønsker å gi oss sin håndskrift. Da kreves det både list og kreativitet, for vi kan ikke kreve at noen avgir en skriftprøve. Våre medarbeidere er profesjonelle til fingerspissen, og vi har alltid innhentet de skriftprøvene vi trenger for å analysere en håndskrift.

Justismord

Straffedømte tar kontakt med oss for bistand til å gjenoppta sine saker. Dette er kostbare prosjekter og dessverre kan både tingrett og lagmannsrett ta feil. Dommere er også mennesker og systemet er ikke perfekt. Vi finner bevis som taler for at det foreligger mulig justismord. Nye bevis kan blant annet avgjøre om saken blir gjenopptatt.

Vi setter ned et team for å løse slike saker, for ikke sjelden må vi avhøre mennesker over hele landet. Sveinungsen har 65 medarbeidere i Norge og vi kan derfor oppsøke vitner uten å reise langt.

Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Utredning av justismord tar som regel lang tid. Uten privatetterforskere ville det vært vanskelig å avdekke urettferdighet i systemet.

Utroskap

utroskap

De fleste forbinder private aktører med utroskapssaker, og vi dømmer ingen. Alle har rett til å få vite sannheten om partneren sin.

Vi har spanere i det ganske land og vi kan derfor stille på kort varsel.

Ring oss nå Bruk kontaktskjemaet her

Utenrettslig etterforskning

Utenrettslig etterforskning er et alvorlig brudd på rettssikkerhet og rettssikkerhet. Det undergraver det grunnleggende prinsippet om at hvert individ har rett til en rettferdig og upartisk rettsprosess. Den ser ikke bare bort fra det juridiske rammeverket som er satt på plass for å beskytte rettighetene til den siktede, men opprettholder også en kultur av straffrihet og maktmisbruk. Utenomrettslige etterforskninger fører ofte til rettsfeil, ettersom bevis innhentes gjennom tvang og trusler i stedet for grundige og transparente prosedyrer. Dette setter ikke bare uskyldige individer i fare for å bli urettmessig anklaget og dømt, men skader også troverdigheten og integriteten til strafferettssystemet. I tillegg svekker utenrettslige etterforskninger offentlig tillit til rettshåndhevende myndigheter og tærer på grunnlaget for et rettferdig og rettferdig samfunn. Det er avgjørende at alle tilfeller av utenrettslige etterforskninger fordømmes og gjerningsmenn holdes ansvarlige for å opprettholde prinsippene om rettferdighet og rettsstaten. 

Rettslig etterforskning

En juridisk etterforskning er en alvorlig sak som krever grundig oppmerksomhet på detaljer og overholdelse av etiske retningslinjer. Det er en prosess som innebærer å samle bevis, gjennomføre intervjuer og analysere informasjon for å fastslå fakta i en sak. Enten det er en straffesak eller en sivil sak, er integriteten til etterforskningen avgjørende for å sikre et rettferdig og rettferdig utfall. Etter nærmere undersøkelser vil fakta og bevis legges frem rettslig. Juridiske etterforskere må tilnærme seg sitt arbeid med den største profesjonalitet og objektivitet, ettersom funnene deres kan ha en betydelig innvirkning på enkeltpersoners liv og den generelle rettspleien.

Etterforskere gransker

Det er avgjørende for juridiske etterforskere å operere innenfor lovens grenser og respektere rettighetene til alle involverte parter. Granskeren må foreta skritt som ikke uten videre kan legges frem rettslig. Enhver feil oppførsel eller uaktsomhet i etterforskningsprosessen kan kompromittere bevisets gyldighet og til slutt undergrave troverdigheten til rettssystemet. Derfor krever juridiske undersøkelser et høyt ansvarsnivå og en standhaftig forpliktelse til å opprettholde prinsippene om rettferdighet og rettferdighet. 

Det er viktig for fornærmede, etterlatte eller andre involverte at saken blir belyst på riktig og rettferdig måte. Prosessen skal klarlegge både det som taler for tiltalte er skyldig og uskyldig. Granskingen skal altså ikke bare lete etter bevis på at tiltalte er skyldig. Dette er årsaken selv om det ikke foreligger tvil om den tiltalte.

Hva innebærer det å være mistenkt, siktet eller tiltalt?

Å bli mistenkt, siktet eller anklaget for en forbrytelse er en alvorlig og tungtveiende sak som kan få vidtrekkende konsekvenser. Å være mistenkt for en forbrytelse betyr at det er vesentlig bevis eller grunn til å tro at en person kan ha begått en straffbar handling. Det kan føre til tap av omdømme, anstrengte forhold og til og med juridiske konsekvenser.

Etterforskning fører til arrestasjon av kriminell mann.

Når en person er siktet for en forbrytelse, betyr det at rettshåndhevelse eller juridiske myndigheter formelt har anklaget dem for å begå en spesifikk lovbrudd. Dette kan føre til arrestasjon, straffeforfølgelse og potensielt en rettssak. Til slutt betyr det å være anklaget for en forbrytelse at noen har fremsatt en formell anklage mot en enkeltperson, enten det er gjennom en juridisk klage eller på annen måte. Hver av disse situasjonene kan ha en dyp innvirkning på et individs liv, og det er avgjørende å ta dem på alvor og søke juridisk rådgivning for å navigere i kompleksiteten i strafferettssystemet. 

Rett til å lese sakspapirene

Retten til å lese saksmapper er en grunnleggende del av rettferdig prosess og rettferdig rettspleie. Tilgang til saksmapper lar enkeltpersoner fullt ut forstå anklagene som er reist mot dem, bevisene fremlagt av påtalemyndigheten og avgjørelsene truffet av domstolen. I tillegg gjør retten til å lese sakspapirer enkeltpersoner i stand til å delta effektivt i sitt eget forsvar, ettersom de kan gjennomgå og diskutere detaljene i saken med sine juridiske representanter.

Videre er retten til å lese saksmapper avgjørende for å holde rettssystemet ansvarlig og sikre åpenhet i rettslige prosesser. Uten muligheten til å få tilgang til saksmapper, ville enkeltpersoner stå i mørket om detaljene i sine egne saker, uten å kunne utfordre feilaktig informasjon eller utelatelser. Derfor er det avgjørende at enkeltpersoner har rett til å lese saksmappene som gjelder deres egne juridiske forhold for å opprettholde prinsippene om rettferdighet, rettferdighet og rettferdig prosess. 

Rett til forsvarer

Retten til en forsvarer eller advokat er et grunnleggende rettferdighetsprinsipp som bør opprettholdes og beskyttes for enhver pris. Tilstedeværelsen av en juridisk representant er avgjørende for å sikre at enkeltpersoner får en rettferdig rettergang og får forsvarlig juridisk veiledning. En forsvarer eller advokat spiller en kritisk rolle i å ivareta rettighetene til den siktede, gi juridisk rådgivning og sikre at rettferdig prosess blir fulgt.

Uten tilgang til en forsvarer eller advokat kan enkeltpersoner ha en betydelig ulempe når det gjelder å navigere i det komplekse rettssystemet. Denne retten er spesielt avgjørende for marginaliserte og sårbare befolkninger som kanskje ikke har råd til å ha råd til juridisk representasjon. Derfor er det avgjørende at myndigheter og rettssystemer prioriterer og opprettholder retten til en forsvarer eller advokat for alle individer, uavhengig av deres sosioøkonomiske status. Å nekte noen denne essensielle rettigheten er å undergrave selve grunnlaget for rettferdighet og rettferdighet. Det er et grunnleggende prinsipp som må respekteres og opprettholdes for å sikre integriteten til vårt rettssystem. 

Er jeg under etterforskning?

Du kan ikke selv få innsyn i etterforskningsdokumentene hvis du ikke har blitt tiltalt eller blitt tatt inn til avhør av Politiet.

En privatetterforsker er pliktig til å gi deg informasjon om hva privatetterforskeren sitter på av informasjon om deg. Du må kontakt granskere og be om innsyn. Du kan henvise til GDPR når du krever innsyn. Kontakt granskeren på epost slik at du har skriftlig bevis på at du har sendt kravet.

Det skal ligge en anmeldelse eller andre omstendigheter til grunn for at du er under etterforskning. Etterforskeren skal ikke ta skritt som ikke uten skade kan føre til utfordringer for den som etterforskes.

Den som gransker deg skal undersøke om det foreligger straffbart eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å mistenke deg.

Politiet eller privatetterforsker

Politiets oppgave er å finne opplysninger for å ta ut tiltale. Formålet med en etterforskning er å avdekke om det er grunn til mistanke om straffbart aktivitet eller ikke. Under etterforskningen vil privatetterforskere og politiet sette i verk tiltak for å avdekke forhold som belyser saken. Anmeldelse av straffbare handliger skjer til politiet og mistenkte har plikt til å forklare seg.

En taktisk etterforsker vil undersøke bredt for å avverge at en uskyldig og bestemt person blir mistenkt. Det er ofte rimelig grunn til å undersøke alle personer som kan være involverte. Men man skal ikke unødig utsettes for mistanke. Innen etterforskning er en gyllen regel at granskningen gjennomføres så raskt som mulig. Mistanke om straffbart forhold undersøkes nærmere uten at personer utsettes for mistanke eller ulempe hvis det er ikke grunn til det.

Både etterforskningen av politiet og privatetterforskerene skal bestå av en rekke undersøkelser. Det er viktig at fakta som innhentes skal brukes i den rettslige prosessen samt om stansing bør vurderes på bakgrunn av funn. Det kan være vitnet eller etterforskningen som tilsier at rikets sikkerhet eller forhold som er av relevanse skal påvirke om saken skal legges frem for retten. Dette basert på anmeldelse eller når politiet vurdere det slik at forhold skal hemmeligholdes.

Har du lyst til å bli etterforsker?

Ring oss nå
WhatsApp
Privatetterforsker Sveinungsen